Regulamin

Regulamin II edycji Konkursu

„Schlebianie na śniadanie”

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa  
  w II edycji konkursu prowadzonego pod nazwą “Schlebianie na śniadanie”, zwanym dalej “Konkursem”.  
 1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
 1. Organizatorem Konkursu jest Dan Cake Polonia spółka z o.o. z siedzibą  
  w Chrzanowie, ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029632, NIP: 6280010177, REGON: 271730978, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.136.000,00 zł, adres e-mail: marketing@dancake.pl zwana dalej „Organizatorem”. 
 1. Koordynatorem Konkursu jest Ancymony Schulz spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 945-172-18-41, kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN, zwana dalej „Koordynatorem”.  
 1. Koordynator zapewnia techniczną pomoc Organizatorowi w przeprowadzeniu Konkursu. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.   
 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
 1. Konkurs prowadzony jest na stronie www.schlebianienasniadanie.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) na podstawie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny poprzez link (odnośnik) na Stronie Konkursowej.  
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się w pkt. XI  Regulaminu („Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”). 
 3. Celem Konkursu jest promocja produktu Organizatora tj. Chleba Tostowego, sprzedawanego pod marką Dan Cake.  
 4. Produktami promocyjnymi tj. których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są: Chleb Tostowy 500 g Pszenny, Chleb Tostowy Pszenny 250 g, Chleb Tostowy 500 g Pełnoziarnisty, Chleb Tostowy Pełnoziarnisty 250 g, Chleb Tostowy 500 g Maślany i Chleb Tostowy Rustykalny 500 g – w opakowaniach posiadających naklejkę promocyjną z kodem. Pojęcie „Chleb Tostowy” użyte w dalszej części Regulaminu jest tożsame z produktami promocyjnymi wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem konieczności nabycia produktu promocyjnego. 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:  
  a) ukończyła 18 rok życia; 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
  c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  d) zapozna się z warunkami Regulaminu i je zaakceptuje; 
  e) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Regulaminem. 
 1. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność  
  do czynności prawnych, za zgodą swoich prawnych opiekunów  
  (rodziców, przysposabiających, kuratorów ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych). 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora, Koordynatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
   

III. Akceptacja Regulaminu oraz oświadczenia Uczestnika 

 1. Zamieszczenie przez Uczestnika pracy konkursowej, zgodnie z zasadami określonymi pkt. IV Regulaminu i tam zdefiniowanej tj. w pkt. IV.2 lit. b), jest równoznacznie  
  z wyrażeniem woli przez Uczestnika wzięcia udziału w Konkursie zgodnie  
  z Regulaminem oraz przepisami prawa. Przez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

  a) zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje; 
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych; 
  c) wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i inicjału nazwiska, w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu; 
  d) wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej,  
  na stronie www.dancake.pl oraz na kanałach (mediach): Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram;  
  e) udziela zezwolenia na korzystanie z Pracy Konkursowej na zasadach określonych w pkt. VIII  Regulaminu; 
  f) Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu do niej wszelkie prawa, które nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również, że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po jej zamieszczeniu nie wpłynie na uprawnienia Organizatora. 
 1. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód  
  i zezwoleń wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie oraz ewentualnie odebrać nagrodę. 
 1. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie  
  w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu, w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa  
  w Konkursie oraz ewentualnie odbioru nagrody. 

IV. Zasady Konkursu 

 1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, jest obowiązana: 

  a) spełniać warunki, o których mowa w pkt. II powyżej („Warunki uczestnictwa  
  w Konkursie”); 
  b) nabyć opakowanie Chleba Tostowego marki Dan Cake z promocyjną naklejką z kodem; 
  c) zachować oryginał dowodu dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”) oraz opakowanie po Chlebie Tostowym z promocyjną naklejką z kodem; 
  d) zgłosić się do Konkursu w okresie od dnia  08.01.2024 r. do dnia 29.02.2024 r. jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zakupu (data i godzina zgłoszenia nie może być wcześniejsza niż data i godzina zakupu na paragonie lub fakturze). 
 2. Zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), następuje przez wejście na stronę www.schlebianienasniadanie.pl , a następnie przejście do sekcji konkursowej tj.  „Weź udział” i wypełnienie formularzy, które muszą zawierać łącznie: 

  a) kod z naklejki znajdującej się na promocyjnym opakowaniu Chleba Tostowego oraz numer jakim oznaczony jest Dowód Zakupu; 
  b) stworzone przez Uczestnika miłe pochlebstwo, składające się  
  z dwóch elementów tj. wskazania osoby do której kierujemy pochlebstwo (formularz znajdujący się na górze strony („Napisz do kogo kierujesz pochlebstwo np.: Kasiu, Kochanie”, max. 20 znaków) oraz treści pochlebstwa (formularz „chcę Ci powiedzieć, że…” max. 160 znaków), stanowiące łącznie (wypełnienie dwóch formularzy) pracę konkursową (dalej: „Praca Konkursowa”). Praca Konkursowa musi przyjąć formę tekstu; 
  c) imię i nazwisko oraz adres poczty e-mail. 
 1. Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną ilość Zgłoszeń tj. Uczestnik ma prawo wysłać ilość Zgłoszeń odpowiadającą ilości zakupionych produktów, nawet jeżeli znajdują się one na jednym dowodzie zakupu. 
 1. W przypadku zakupu kilku promocyjnych opakowań jednorazowo (również jeśli są ujęte na jednym paragonie lub fakturze), Uczestnik jest uprawniony do Zgłoszeń  
  w ilości odpowiadającej liczbie kodów z zakupionych promocyjnych opakowań Chleba Tostowego. 
 1. W przypadku, gdy Uczestnik potwierdzi tym samym kodem kilka Zgłoszeń,  
  w Konkursie bierze udział jedynie pierwsze z nich (najwcześniejsze). 
 1. Uczestnik może być Laureatem wyłącznie jednej nagrody w ramach jednej tury Konkursu. 
 1. Spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie trwania danej tury Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze Laureatów, którzy otrzymają jedną z nagród wskazanych w pkt. VII Regulaminu („Nagrody”). 
 1. Informacja o Laureatach każdej z tur Konkursu opublikowana zostanie na Stronie Konkursowej tj. www.schlebianienasniadanie.pl oraz ewentualnie w innych mediach społecznościowych lub kanałach prowadzonych przez Organizatora. 
 1. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które: 

  a) zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego; 
  b) zawierają treści wulgarne, obsceniczne, uważane powszechnie za obraźliwe; 
  c) zawierają w treści nazwy innych niż Dan Cake marek lub podmiotów (dotyczy także nazw handlowych nagród w Konkursie oraz ich producentów, dystrybutorów etc.),  
  d) w ocenie Organizatora szkodzą wizerunkowi produktów sprzedawanych pod marką Dan Cake, w szczególności poprzez ośmieszanie, uwypuklanie lub krytykowanie ich cech; 
  e) naruszają prawa innych osób np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste; 
  f) są powieleniem cytatu z dzieła kultury; prace stanowiące twórcze przeróbki cytatów, stanowiące ich interpretację opartą na użyciu własnych słów, parodię lub parafrazę, pozostają w zgodzie z założeniami Konkursu oraz Regulaminem. 
  g) są sprzeczne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zgodnie z definicją podaną w podpunkcie 10 poniżej;   
  h) zawierają treści polityczne i swoją treścią bezpośrednio nawiązują do partii lub ugrupowań politycznych; 
  i) wskazują na afiliacje komunistyczne, nazistowskie lub związane z innego rodzaju reżimami totalitarnymi;  
  j) stanowią przejaw dyskryminacji, szczególnie na tle narodowościowym, rasowym, płciowym, wyznania, orientacji seksualnej lub ableizmu (dyskryminacja osób niepełnosprawnych); 
  k) naruszają dobre obyczaje; 
  l) są niezgodne z Regulaminem. 
 1. Przez „sprzeczność z RODO” należy rozumieć Zgłoszenie, w którym chociaż jeden  
  z formularzy konkursowych zawiera dane osobowe Uczestnika lub osoby, do której kierowane jest pochlebstwo tj. zawiera wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, a także informacje, które połączone ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, w szczególności imię i nazwisko, pseudonim artystyczny oraz adres  
  e-mail. 
 1. Prace Konkursowe, o których mowa w podpunkcie 9 (powyżej) zostaną wyłączone przez Organizatora spośród prac ocenianych i nie biorą udziału w Konkursie. 

V. Harmonogram Konkursu 

 1. Konkurs trwa od 8.01.2024 r.od godz. 12:00  do 29.02.2024 r. do godz. 23:59.  
 2. Konkurs dzieli się na 4 (cztery) tury: 
  a) I tura – od  08.01.2024 r. od godz. 12:00 do  21.01.2024 r. do godz. 23:59 
  b) II tura – od 22.01.2024 r.  od godz. 00:00 do  4.02.2024 r do godz. 23:59 
  c) III tura – od 5.02.2024 r. od godz. 00:00 do 18.02.2024 r. do godz. 23:59
  d) IV tura – od  19.02.2023 r.. od godz. 00:00 do  29.02.2024 r. do godz. 23:59 
 1. Ogłoszenie Laureatów danej tury nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od jej zakończenia, na Stronie Konkursowej www.schlebianienasniadanie.pl 

VI. Komisja Konkursowa 

 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora, a w jej skład wchodzić będzie 5 (pięć) osób. 
 1. Głównym celem Komisji Konkursowej jest dokonanie oceny Prac Konkursowych  
  i wyłonienie Laureatów Konkursu.  
 1. Jako kryterium doboru zwycięskich Prac Komisja Konkursowa obiera ich oryginalność i kreatywność, a także zgodność z tematem wynikającym z treści Regulaminu tj. napisania miłego pochlebstwa bliskiej osobie. 

VII. Nagrody  

 1. W Konkursie przewidziano pulę nagród (dalej: „Nagrody”/”Nagroda”), na którą składa się dla każdej tury Konkursu: 

  a) 1 (jedna) nagroda pieniężna w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),  
  b) 3 (trzy) ekspresy kolbowe Ariete Vintage o wartości 416,20 zł  (słownie: czterysta szesnaście złotych 20/100) każdy, 
  c) 4 (cztery) blendery z kielichem Ariete o wartości 208,10 zł  (słownie: dwieście osiem złotych 10/100) każdy, 
  d) 5 (pięć) czajników elektrycznych Ariete o wartości 160,68 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 68/100) każdy.  
 1. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub roszczenia o wypłacenie jej równowartości, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 
 1. Laureat nie może domagać się, aby Nagroda miała szczególne właściwości. 
 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z prawem podatkowym. W przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach każdej Nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody, przyznawanej w Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik będący Laureatem wyraża zgodę i zobowiązuje się do wypełnienia otrzymanego oświadczenia dla celów podatkowych z tym związanego, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 1. Za wysyłkę nagród Laureatom odpowiada Organizator. 
 1. Organizator może przyznać mniejszą liczbę Nagród w przypadku mniejszej niż liczba Nagród w danej turze, Prac Konkursowych, które według Komisji Konkursowej powinny być gratyfikowane Nagrodą, z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w pkt. VI.3 Regulaminu.  
 1. Informację o uzyskaniu tytułu Laureata Konkursu Organizator prześle na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wraz z załączonym wzorem oświadczenia dla Laureata. Wyłoniony Laureat w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości załączy czytelny skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu, zdjęcie opakowania Chleba Tostowego z naklejką konkursową z kodem, a także wypełni oświadczenie zawierające niezbędne do wydania Nagrody swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (adres zamieszkania), numer telefonu. Laureat oświadczy, że: 
 1. zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść; 
 1. spełnia warunki określone w pkt II Regulaminu; 
 1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów rozliczenia podatkowego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 

oraz 

 1. wypełni – jeśli je otrzyma – oświadczenie dla celów podatkowych, a następnie oświadczenie to prześle na adres marketing@dancake.pl  
 1. W przypadku zaniechania wypełnienia oświadczenia (formularza) i jego odesłania przez Laureata w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania informacji  
  o nagrodzeniu jego Pracy Konkursowej, Laureat traci prawo do żądania wydania Nagrody. W takim wypadku Organizator będzie uprawniony do skontaktowania się  
  z kolejną osobą, której Pracę Konkursową uznano za najlepszą, względnie dokonania wyboru uzupełniającego.  
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwego, nieistniejącego lub nieprawidłowego adresu e-mail, względnie ustawienia skrzynki pocztowej Uczestnika powodujące umieszczenie wiadomości  
  w innym folderze niż skrzynka odbiorcza (np. spam, wiadomości śmieci) i związane  
  z tym niewypełnienie lub nieterminowe wypełnienie oświadczenia przez Uczestnika.  
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika będącego Laureatem niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Nagrody. 
 1. Wydanie Nagrody uzależnione jest od podania przez Laureata danych osobowych, określonych w pkt VII.7. Regulaminu, przedłożenia oświadczenia lub oświadczeń (jeśli zachodzi potrzeba podania danych dla celów rozliczenia podatkowego) oraz przedłożenia Organizatorowi skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu oraz zdjęcia opakowania z promocyjną naklejką z kodem. 
 1. Zakup produktów promocyjnych upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie pod łącznymi warunkami: 
 1. numer kodu z naklejki zamieszczonej na promocyjnym opakowaniu Chleba Tostowego jest zgodny z podanym w Zgłoszeniu; 
 1. Dowód zakupu jest prawdziwy – tzn. nie jest podrobiony lub sfałszowany; 
 1. Dowód zakupu nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych elementów; 
 1. w liście zakupów na paragonie lub fakturze jest słowo/a pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Chleba Tostowego marki Dan Cake, bądź też widnieje na nich adnotacja pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Chleba Tostowego marki Dan Cake . 
 1. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie jest autentyczny lub poweźmie ku temu uzasadnione wątpliwości, Organizator ma prawo żądać przesłania oryginału. Oryginał Dowodu Zakupu powinien zostać przedłożony  
  w siedzibie Organizatora poprzez jego dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji o poddaniu w wątpliwość autentyczności Dowodu Zakupu.  
  W razie niedostarczenia go w tym terminie Laureat traci prawo do Nagrody.  
  W przypadku stwierdzenia autentyczności Dowodu Zakupu, Laureatowi przysługuje zwrot kosztów standardowej przesyłki kurierskiej lub listu poleconego ekonomicznego pod warunkiem podania numeru rachunku bankowego, na który zwrot ma zostać dokonany. 
 1. Organizator jest uprawniony do żądania przesłania oryginału opakowania wraz  
  z naklejką konkursową. Zapisy podpunktu 13 powyżej stosuje się odpowiednio. 
 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora niespełnienia któregokolwiek  
  z warunków przewidzianych w Regulaminie, Laureat traci prawo do Nagrody. 
 1. Nagrody zostaną wysłane po skompletowaniu wszystkich danych Laureatów danej tury Konkursu, nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych po ogłoszeniu wyników.  
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu. 

VIII. Prawa autorskie 

 1. Przez uczestnictwo w Konkursie i zamieszczenie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: 
 1. posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści, 
 1. treści umieszczone w Pracy Konkursowej nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego ani dobrych obyczajów, w szczególności nie szerzą nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie naruszają dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia, nie stanowią zniewagi  
  i pomówienia innych osób, 
 1. treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich, 
 1. nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Pracy Konkursowej. 
 1. Organizator, w oparciu o przepis art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Laureatom Konkursu nagród określonych w treści pkt VII Regulaminu („Nagrody”), nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji: 
 1. powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów, 
 1. wykorzystania fragmentów, jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Organizatora, 
 1. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych, 
 1. powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie – na Stronie Konkursowej i w innych serwisach społecznościowych oraz kanałach, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. 
 1. Laureaci Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie  
  i korzystanie z Pracy Konkursowej nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie na podstawie Regulaminu. 
 1. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przesłania (zamieszczenia) Pracy Konkursowej udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie umożliwiającym wykorzystanie Pracy Konkursowej podczas trwania Konkursu i po jego zakończeniu, w szczególności na Stronie Konkursowej tj. do powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie – na Stronie Konkursowej i w innych serwisach społecznościowych oraz kanałach, zestawieniach  
  i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania  
  i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
  w tym w Internecie.  
 1. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora  
  w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora. 
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej  
  z Konkursu, zakończeniu Konkursu, nawet w przypadku niezdobycia Nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez media, w których została zamieszczona lub Organizatora. 
 1. Uczestnicy Konkursu od momentu udzielenia licencji, a Laureaci Konkursu również od momentu odebrania Nagrody (przejścia autorskich praw majątkowych na Organizatora), zobowiązują się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.  
 1. Wydanie Nagród Laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej. 

IX. Wykluczenie z Konkursu 

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi oraz innym podmiotom, chyba że zmiana firmy, nazw handlowych Organizatora mieściłaby się w ramach „miłego pochlebstwa” zgodnie pkt. IV.2 Regulaminu i nie naruszałaby pkt. IV.9 Regulaminu. 
 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo zasad współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w tym niebrania pod uwagę Prac Konkursowych tego Uczestnika, również przesłanych w dalszej części trwania Konkursu.  
 1. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia,  
  że zamieszczone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich. 
 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe, sfałszowane lub dotyczące innych osób niż Uczestnik, dane umożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, względnie otrzymanie Nagrody. 
 1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu. 
 1. Wykluczenie Uczestnika zgodnie z niniejszym pkt. IX nie uchybia postanowieniom  
  pkt. IV dotyczącym wykluczenia z Konkursu Prac Konkursowych naruszających Regulamin. 

X. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora lub korespondencji e-mail na adres: marketing@dancake.pl w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni  od jego zakończenia rozumianego jako ostatni dzień, w którym zgodnie  
  z harmonogramem są ogłaszani Laureaci Konkursu ostatniej tury Konkursu.tj. liczonych od 7.03.2024 r. 
 1. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, adres e-mail, jak również opis i powód reklamacji. 
 1. Reklamacja na piśmie powinna być kierowana na adres Organizatora konkursu: Dan Cake Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Transportowców 15, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „Konkurs Schlebianie na śniadanie”. Skierowanie reklamacji na adres Koordynatora nie powoduje jej nieważności, lecz może prowadzić do wydłużenia czasu jej rozpatrywania z uwagi na konieczność przekazania Organizatorowi. 
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik ją składający zostanie powiadomiony pisemnie lub na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana. 
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo sądowego dochodzenia roszczeń związanych  
  z udziałem w Konkursie. 

XI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 
 1. Koordynator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Organizatorem,  
  a Koordynatorem w celu prawidłowej realizacji Konkursu. 
 1. Organizator przetwarza Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: Imię  
  i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przy czym Dane Osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz dodatkowo Numer Telefonu i Adres korespondencyjny. W przypadku Laureatów Konkursu będą dodatkowo przetwarzane dane osobowe konieczne do rozliczenia podatkowego oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1  
  z dnia 2016.05.04) (dalej: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz. U. 2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu, wysyłki nagród, ewentualnego odprowadzenia podatku dochodowego od wartości nagrody, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy otrzymali Nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu  
  (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu. 
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.  
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.  
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą  
  o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 1. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. 
 1. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  do  organizacji  międzynarodowej.  
 1. Dane kontaktowe do Organizatora i Koordynatora – jak na wstępie Regulaminu. 

XII. Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 
 1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub Koordynatora. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia z ważnych przyczyn zmian  
  w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu (pogarszać ich sytuacji prawnej). Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego  
  i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 2 (dwa) dni robocze wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia  
  w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. 
 1. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub  
  loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227). 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.01.2024 r.   

Obróć telefon

Kolejny krok łatwiej wykonasz obracając telefon do pozycji horyzontalnej.
Wykorzystałeś już maksymalną ilość elementów. Musisz usunąć któryś z dodanych składników, aby dodać nowy.

Obróć telefon

Kolejny krok łatwiej wykonasz obracając telefon do pozycji horyzontalnej.